Uttar Pradesh State Chapter of Telemedicine


Office Bearers Financial Year 2021-2022

Prof. Saroj K. Mishra
Patron
Dr. Archna Gupta
President
Mr. Chandra Prakash Jain
Vice President
Mr. Akhilesh Jain
Hony. Secretary
Mr. Vishal Shukla
Jt. Secretary-cum-Treasurer
Dr. Manmohan Gupta
Executive Member
Dr. Krishna Kumar
Executive Member
Dr. KJ Maria Das
Executive Member
Dr. Abhai Verma
Executive Member
Dr. Gaurav Pande
Executive Member
Dr. Mayank Mishra
Executive Member